8401 Claude Thomas Rd. #21A, Franklin, Ohio 45005

Brioso Coffee Ethiopia Yirgacheffe Koke Natural

  • Type: Ethiopia Yirgacheffe Koke Natural
  • Whole bean coffee for maximum freshness
  • 12 oz bag